Tlumočnické služby

Tlumočníci mají kancelář na Praze 8 - Karlíně (ambulantní služba), ale dle poptávky poskytují tlumočnickou službu i v terénu po celém Středočeském kraji.

Pobočky CNN, o.p.s.:
  Praha 8 - Karlínské náměstí - Kontakty tlumočníků

 
  Praha 12 - Modřany -  Kontakty tlumočníkůTlumočnické služby jsou dle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. 

Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. 
Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.

Cílem služby je:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí v oblasti zdravotnictví (ORL, foniatrie, praktičtí, odborní lékaři), sociální (OSVZ, OSSZ, ÚP), vzdělávací (speciální školy pro SP i „běžné“) a dalších oblastech (např. bytové, majetkové atd.); tlumočnické služby vyžadují i orgány soudní, Policie ČR, posudkové orgány, zaměstnavatelé, ÚSP, Domovy pro seniory a obdobné instituce.

Pravidla poskytování tlumočnických služeb  Tlumočnické služby jsou poskytovány podle svých cílů a poslání a v souladu s Etickým kodexem tlumočníka znakového jazyka

Pravidla objednávání tlumočnických služeb
  Kdy je stálá ambulantní služba? Kdy tlumočníci reagují na poptávku klientů? 

DOTAZNÍK PRO NESLYŠÍCÍ KLIENTY
  Pomozte nám nadále zkvalitňovat tlumočnické služby.

Pravidla pro řešení podnětů a stížností uživatelů služeb  Jakým způsobem můžete podat náměty, připomínky a stížnosti?

Etický kodex tlumočníků
  Všichni tlumočníci CNN o.p.s. znají etický kodex a dodržují ho.


Tlumočnické služby podporuje  
logo