Informace o službách poskytovaných Sociální rehabilitací CNN, o.p.s.


Informace o službách poskytovaných Sociální rehabilitací CNN, o.p.s.
Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bezplatně.
 

1. Komu jsou naše služby určeny?

 • osobám se sluchovým postižením (neslyšící uživatelé znakového jazyka, nedoslýchaví, ohluchlí, hluchoslepí, osoby s tinnitem apod. bez rozdílu věku)
 • pečujícím o osoby se SP
 • rodičům a rodinným příslušníkům osob se SP
 • opatrovníkům a podpůrcům osob s narušenou schopností právně jednat, zástupcům z řad členů domácnosti a opatrovníkům osob s omezenou svéprávností
 • Služba poskytuje své služby občanům ČR z Prahy a Středočeského kraje. 
2. Služba je poskytována v souladu s právním řádem ČR, zejm. se zákonem č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách a v souladu s etickým kodexem pracovníků Sociální rehabilitace CNN, o.p.s., dle kterého jsou pracovníci povinni např. zachovávat mlčenlivost. Při využití služby máte právo vystupovat anonymně.

Posláním sociální rehabilitace je podporovat uživatele služby v samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Podpora jejich specifických schopností a dovedností, zejm. se zaměřením na odstraňování komunikačních bariér a zajištění porozumění a to jak prostřednictvím znakového jazyka, tak dalších forem komunikace (odezírání, písemná komunikace apod.) s ohledem na potřeby konkrétní osoby.

Podpora a pomoc při osvojování návyků a nácviku běžných činností nezbytných pro samostatný život a s ohledem na maximální využití potenciálu a kompetencí konkrétního uživatele služby za účelem odvrácení sociálního vyloučení a izolace těchto osob.

Za tímto účelem shromažďuje Sociální rehabilitace CNN, o.p.s. osobní údaje nezbytně nutné k poskytnutí sociální služby (viz Oznámení o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) dostupném v každé pobočce CNN, o.p.s., a na www.cnn-ops.cz, v případě zájmu můžeme tento materiál zaslat na adresu uživatele služby).


 3. K jednání si můžete přizvat další osoby. 

 4. Smlouva a záznam o průběhu služby Sociální rehabilitace CNN, o.p.s.

S klienty je uzavírána ústní smlouva o poskytování Sociální rehabilitace. V případě Vašeho zájmu s Vámi můžeme uzavřít i písemnou smlouvu. O průběhu jednání je vždy pořizován zápis do evidence klientů, zaznamenávány jsou jen informace nezbytné pro poskytnutí služby.

Rozsah a obsah záznamů je dán charakterem poskytované služby. Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob. Do své osobní karty může klient po dohodě kdykoli nahlédnout.

Zápis od anonymního klienta může být poskytnut k nahlédnutí jen bezprostředně po poskytnutí služby (zpětné dohledání anonymních zápisů není možné).   5. Služby Sociální rehabilitace CNN, o.p.s. vám mohou být poskytovány osobně, telefonicky, elektronicky (e-mail), písemně (dopis), jste-li neslyšící, můžete získat informace také prostřednictvím SMS nebo aplikace WhatsApp


  6. E-mailové dotazy jsou vyřizovány ve lhůtě 7 pracovních dnů. 

 

7. Nabízíme:

 • Možnost osobní konzultace se sociálním pracovníkem nebo pracovníkem v sociálních službách (schůzku doporučujeme objednat)
 • Poradenství ve znakovém jazyce (jen po předchozím objednání) 

   8. Sociální rehabilitace nabízí podporu při vyřizování záležitostí týkajících:
 • Jednání na úřadech - naučíme vás vyplňovat formuláře a řekneme vám, na co máte nárok, když váš nárok zamítnou, pomůžeme vám se bránit, v případě potřeby vás doprovodíme na jednání na úřad a pomůžeme s komunikací.
 • Zaměstnání – poradíme vám, jak se uplatnit na trhu práce, jak se připravit na pohovor, jak napsat životopis, jak hledat práci, jaké jsou podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (souběh invalidního důchodu a zaměstnání)
 • Bydlení – bydlíte ve špatných bytových podmínkách (ubytovna, drahé bydlení,…)? Pomůžeme vám při hledání vhodné bydlení, se žádostmi byt, žádostmi o příspěvek na bydlení,…
 • Lékaři - pomáháme vám najít vhodného lékaře, zprostředkujeme komunikaci s lékařem, pomůžeme při objednání dalších návštěv atd.
 • Dopisy, korespondence  - pomáháme s porozuměním obsahu, příp. poskytneme informace z legislativy související s obsahem dopisu, dle potřeby poskytneme podporu při zpracování odpovědi.
 • Vztahy s okolím – pomůžeme vám zapojit se do aktivit v místě vašeho bydliště. Odmítá vás (slyšící) společnost, máte problémy domluvit se? Poradíme vám jak na to.
 • Nevíte si rady? Potřebujete pomoc nějaké sociální služby? Nevíte, na koho se obrátit? – Pomůžeme vám vyhledat sociální službu v místě vašeho bydliště. Pomůžeme vám v komunikaci s ní. Odmítají vás? Poradíme vám, jak se bránit nebo pomůžeme najít jinou službu, která vám bude vyhovovat lépe.
 • Pečujete o neslyšící dítě nebo své neslyšící rodiče a na úřadě vám řekli, že nemáte nárok na příspěvek na péči? Zdá se vám to divné, ale nevíte, jak si informaci ověřit? Poradíme vám.
 • Jste ve špatné finanční situaci a nevíte, jak to řešit? Ztrácíte se v systému sociálních dávek? Nikdo vám neporadí?? Poradíme, pomůžeme s vyřízením.
 • Nacházíte se v jiné obtížné situaci? Nevíte, kdo by vám mohl pomoci a sami to nezvládáte? Pomůžeme, poradíme a, když ne my, řekneme vám, kdo by mohl a pomůžeme vám takovou službu/pomoc najít, objednat, příp. vás na schůzku doprovodíme a pomůžeme při komunikaci. 


 

9. Naše další aktivity:

 • Podílení se na pořádání konferencí zaměřených na problematiku zdravotně postižených
 • Odborná podpora a spolupráce s organizacemi
 • Osvětová a publikační činnost 

 

10. Kdy Vám nemůžeme vyhovět?

 • Pokud je klient agresivní, ve stavu akutní intoxikace, chová se vulgárně, vyhrožuje fyzickým napadením, svým zápachem a výrazně zanedbaným zevnějškem obtěžuje další klienty nebo pracovníky Sociální rehabilitace.
 • Pokud je kapacita služby naplněna, tedy např. v případě, že je ve službě je přítomen klient, který se dostavil před Vámi, a další předem objednaní klienti čekají v čekárně. V tomto případě Vám však nabídneme jiný termín konzultace.
 • Vámi požadovanou službu neposkytujeme, můžeme Vám však pomoci požadovanou službu vyhledat.
 • Když nepatříte do naší cílové skupiny, tedy např. když nejste osoba se sluchovým postižením, ani osoba blízká osoby se sluchovým postižením či pečující o osobu se sluchovým postižením.
 • Důvodem pro odmítnutí klienta je také zjištění, že klient v kauze, se kterou se obrací na Sociální rehabilitaci CNN, o.p.s., je již právně zastupován zvoleným nebo přiděleným právním zástupcem a to, v souladu se zákonem o advokacii. 
 • Budete-li žádat o poskytnutí sociální služby, přestože u vás došlo k výpovědi smlouvy o poskytování Sociální rehabilitace v CNN, o.p.s. v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. (§ 91 Zákona č. 108/2006 Sb.,). 
 •  Služba sociální rehabilitace se poskytuje v konzultačních hodinách. Mimo tento čas jen na objednání předem. 


11. Co vám nemůžeme nabídnout:

 • zastupování, např. při jednání před správními orgány, jinými orgány veřejné moci a při soudních jednáních, nebo v jiných, zejména soukromoprávních záležitostech, např. při jednání o uzavírání smluv; nezajišťuje např. doručování úředních dopisů na úřady práce či jiným institucím či firmám
 • služba nevykonává ani nenahrazuje činnosti, které je schopen zvládnout klient služby vlastními silami 

  12. Spolupráci s naší sociální službou můžete kdykoli ukončit a to i bez udání důvodu. 

  13. Stížnosti, náměty, podněty a připomínky

Nejste-li spokojeni s poskytnutou službou, máte právo podat stížnost. Stížnost můžete podat na formuláři, který je k dispozici v čekárně Sociální rehabilitace CNN, o.p.s., požádat o sepsání stížnosti můžete kteréhokoli pracovníka Sociální rehabilitace CNN, o.p.s. nebo ji sepsat vlastními slovy nebo natočit jako video v znakovém jazyce a zaslat prostřednictvím e-mailu: soc.rehab.karlin@cnn-ops.cz, dopisem nebo osobním podáním kterémukoli pracovníkovi CNN, o.p.s. nebo SNN ČR (je třeba uvést, že se jedná o zprávu pro Sociální rehabilitaci CNN, o.p.s.).

Vaše stížnost bude vyřízena v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů. Uvedete-li v textu stížnosti své kontaktní údaje, budete o vyřízení stížnosti písemně informováni. 14. Sociální rehabilitace CNN, o.p.s. v regionech

Praha Karlín

Karlínské náměstí 12, 186 00

tel.: 224 816 829

SMS, WhatsApp: 736 105 585

adlerova@cnn-ops.cz

Osobní konzultaci doporučujeme předem objednat. 

Objednaní klienti jsou vyřizováni přednostně. Konzultace s neobjednaným klientem proběhne jen v případě, že to umožňuje kapacita služby.

Pobočka Beroun

Na Parkáně 111, 266 01

tel.: 776 559 681 

beroun@cnn-ops.cz

Pobočka Kladno

Hřebečská 2680, 272 01

tel.: 775 908 143

kladno@cnn-ops.cz

Pobočka Příbram

Žežická 193, 261 01

tel.: 603 570 340

příbram@cnn-ops.cz


15. V čekárně Sociální rehabilitace CNN, o.p.s. jsou volně k nahlédnutí dokumenty:
 • provozní řád Sociální rehabilitace CNN, o.p.s.
 • pravidla pro řešení námětů, podnětů a připomínek
 • pravidla pro řešení mimořádných, nouzových a havarijních situací
 • etický kodex pracovníků Sociální rehabilitace CNN, o.p.s.

pozn.: Na vyžádání je možné všechny dokumenty předat v tištěné podobě, klientům se zrakovým postižením v elektronické podobě a klientům s vadami sluchu preferujícím komunikaci ve znakovém jazyce ve znakovém jazyce.